TROEF Privacyverklaring

1. Inleiding

TROEF is een samenwerkingsverband tussen een aantal Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen, verenigd in het TROEF consortium. Gegevens over de partners van het TROEF consortium kunt u vinden op de TROEF website, www.troef-energy.nl.  

Om u de diensten van TROEF te kunnen bieden, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. TROEF partners en/of derden namens TROEF partners verwerken gegevens van personen die telefonisch of via een online kanaal van TROEF contact hebben met een TROEF partner.

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken wil TROEF aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Onderdeel hiervan is dat TROEF transparant is over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit staat in deze Privacyverklaring beschreven.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. TROEF partners en/of derden namens TROEF partners verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

3. Doelen en grondslagen

TROEF partners en/of derden namens TROEF partners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om informatie te plaatsen op of informatie uit te wisselen op een website of in een app.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partner of andere derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.
 • Om uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TROEF partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

4. Bewaartermijnen

TROEF partners en/of derden namens TROEF partners bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van TROEF partners te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

TROEF is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, en is zelf geen rechtspersoon. Als u uw persoonsgegevens deelt met TROEF, dan doet u dat altijd met één of meerdere van de TROEF consortium partners, afhankelijk van het geval. TROEF partners hebben onderling een verwerkersovereenkomst gesloten om zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
TROEF partners delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de hierboven genoemde doelen van verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Cookies en vergelijkbare technieken

De TROEF website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
TROEF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TROEF partners en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@troef-energy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

8. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van één van de TROEF partners. Deze contactgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende TROEF partner.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Beveiliging

De TROEF partners nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met één van de TROEF partners of via privacy@troef-energy.nl.


Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 augustus 2022. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de TROEF website.