Binnen TROEF werken we met 10 resultaten, waarin elk resultaat opgedeeld is in deelresultaten. Hiervan zijn een deel publiek toegankelijk, deze worden naarmate ze zijn afgerond op deze website gepubliceerd.

Het doel van dit resultaat is om te komen tot een segment specifiek waardemodel voor het faciliteren van energiegemeenschappen in de residentiële omgeving. De blauwdruk uit resultaat 3.1 biedt hiervoor de basis. Onderdeel van het waardemodel zijn proposities. 

In 3.1. is er ook een blauwdruk gemaakt voor de mogelijke proposities binnen TROEF. Binnen dit resultaat maken we de vertaling naar proposities naar klantsegmenten binnen de residentiële omgeving. Dit deelresultaat is voor de residentiële sector een eerste stap voor doelstelling A van TROEF: nieuwe dienstverlening voor de diverse klantsegmenten in het energie-ecosysteem is ontwikkeld. 

Specifiek richt deelresultaat 7.1. zich op A2: Ontwikkelen van proposities voor gebouweigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden in het nieuwe energie-ecosysteem op basis van (lokale)energie-uitwisseling, het benutten van energetische flexibiliteit én het aantonen van de (duurzame)herkomst van energie. 

De context van de residentiële energiemarkt is in verandering en hiermee zal TROEF steeds meer waarde kunnen toevoegen aan steeds meer klantsegmenten. Door vandaag de dag te starten met de eerste klantsegmenten kunnen de benodigde ontwikkelingen al opzetten om straks ook de andere klantsegmenten te bedienen.

Dit deelresultaat zet het kader neer voor de eerstvolgende stappen om tot nieuwe energieproposities in de residentiële markt te komen om woningen te verbinden in lokale energiegemeenschappen. Op basis van de huidige context binnen de residentiële markt wordt duidelijk dat TROEF als Energiepartner en TROEF als Lokale Energieregisseur vandaag de dag waarde toevoegen voor lokale energiecoöperaties, netbeheerders en projectontwikkelaars.

De waardepropositie van TROEF wordt voor de eerste TROEF klantsegmenten nader toegelicht, met bijbehorende businessmodellen, welke beschrijven wat TROEF doet en nodig heeft om waardevol voor het klantsegment te zijn.